Matico Educo | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

24
Nov

0

Sarajevo | BiH

S A R A J E V O
3 DANA 2 NOĆI – AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramska razgledanja

Sarajevo, grad u kojem se po mnogima sudaraju, dodiruju i spajaju Istok i Zapad, ne samo kao strane sveta već i civilizacijski što se jasno vidi i kroz arhitekturu ovog grada na obali Miljacke. Grad sevdaha, ukusne hrane i bosanske kafe.
„Vidiš , Sarajevo je srednjeg roda. Kao dete – zaigrano,prostodušno,naivno,lakoverno,detinjasto…Zato ono prvo i pruža ruke…“ Đorđe Balašević

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 23.11.2018
1.DAN putovanja (15.02.-petak) : BEOGRAD – ŠABAC – LOZNICA – SARAJEVO
Sastanak grupe u 4.45 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 05.30 časova. Dnevna vožnja do Sarajeva sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Sarajevo panoramsko razgledanje grada iz autobusa. Smeštaj u hotel (posle 15.00 h prema hotelskim pravilima). Posle kraćeg odmora odlazak na pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: šetnju započinjemo Marijinim dvorom, Titovom ulicom do Večne vatre, zatim nastavljamo pešačkom ulicom Ferhadijom ( gde se nalaze verski objekti : Stara pravoslavna crkva, Begova džamija, Stari jevrejski hram i Katedrala Srca Isusova, gde 4 vere vekovima postoje i opstaju jedna pored druge), dolazimo do tačke „Sarajevo susret kultura“ – ukoliko se okrenete prema zapadu videćete zgrade urađene u austrougarskom stilu, a ako se okrenete ka istoku videćete početak Baščaršije, Sahat kulu , Sebilj, Latinsku ćupriju ili Principov most na Miljacki mesto atentata na Franca Ferdinanda, Gradsku većnicu gde se završava pešačko razgledanje. Slobodno vreme za individualno uživanje u gradu , a mi Vam preporučujemo da probate čuvene sarajevske ćevape kod Želje. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
2.DAN (16.02. subota ): SARAJEVO – MOSTAR – SARAJEVO
Doručak. Slobodno vreme za individualne obilaske, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Mostar grad koji je smešten na obalama reke Neretve. Po dolasku u grad obilazak glavnih znamenitosti: Stari grad, koji je smešten sa obe strane poznatog Starog mosta, Stari most, jedan od glavnih ako ne i glavni simbol Mostara, kula Herceguša, Sahat kula, Kriva
uprija koja predstavlja minijaturnu verziju Starog mosta, park Alekse Šantića u čijoj se neposrednoj blizini nalazi bista Emine, mostarke koju je Aleksa Šantić opevao u svojoj najpoznatijoj pesmi, Kujundžiluk ulica dugačka, kaldrmisana ulica koja je puna tradicionalnih restorana, poslastičarnica, zanatlijskih radnji… Nakon razgledanja grada slobodno vreme za individualne obilaske. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodi
a polazak za Sarajevo. Povratak u hotel. U večernjim satima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – večera u restoranu sa muzikom (individualni odlazak i povratak ). Noćenje.
3.DAN (17.02, nedelja ): SARAJEVO – VRELO BOSNE – BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne obilaske, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Vrela Bosne – poznato izletište i mesto gde izvire reka Bosna. Slobodno vreme za šetnju i uživanje po parku prirode. Povratak u grad po ostatak grupe i predvidjen polazak za Srbiju je oko 16.00 h . Dolazak u Beograd oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
HOTEL   15. Februar
HOLIDAY 4*/ sa zatvorenim bazenom /:89 €

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: 40 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, noćenje sa doručkom (samoposlužni tzv. švedski sto – samoposluživanje) u hotelu HOLIDAY 4* u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera ), obaveznu boravišnu taksu i osiguranje, koja iznosi oko 1,5 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu  od 280,35 din  sa osiguranom sumom do 30.000 EUR – Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji),  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE  +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
POPUSTI ZA DETE SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE: od 0 do 4.99 g. dete na zajedničkom ležaju plaća 25 € ,
Dete od 5 – 9,99 g, na pomoćnom ležaju plaća 65 €.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU iznosi 50 € i radi se na upit.
CENE FAKULTATIVA: Mostar –15 € ,Večera u restoranu (bez pića ) sa muzikom 16 €, Vrelo Bosne – 5 €. Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je: 25 osoba, (u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika, koje isti nisu u obavezi da prihvate).
NAPOMENE: U slu
aju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode ra
una o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogu
nost zadržavanja autobusa na grani
nom prelazu radi regulisanja povra
aja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene ve
zaključenog ugovora  (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Hotel HOLIDAY 4* se nalazi u centru Sarajeva ,na oko 15 minuta šetnje do Baščaršije, hotel je otvoren 1984 godine za XIV Zimske olimpijske igre Sarajevo 1984. godine i od tada je, kao svedok novije istorije Bosne i Hercegovine, postao nezaobilazno mesto za poslovne putnike i turiste,. Hotel je renoviran 2017 godine. U okviru hotela na raspolaganju su restoran, kockarnica, spa centar sa saunama (uz doplatu), zatvoreni bazen. U celom objektu dostupan je besplatni WiFi.Hotel se prostire na deset spratova sa ukupno 380 smeštajnih jedinica. Sve hotelske sobe su klimatizovane sa TV i mini barom (uz doplatu), TWC sa fenom za kosu . Usluga: noćenje sa doručkom. Doručak na bazi švedskog stola. https://www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday/hotel
Napomena za smeštaj: – U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

No Comments

Reply

Skip to toolbar