fbpx
Matico Educo Travel | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

04
Jul

0

Slovenija

  DAN PRIMIRJA !!!!!   

S L O V E N I J A

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

   BUS + SMEŠTAJ

POLAZAK: 09.11. 2019.

3 DANA / 2 NOĆI – AUTOBUSOM

 

                                                                                                                   Program putovanja sa cenovnikom br. 4 od 03.07.2019.

1.DAN putovanje (09.11.2019. subota)  : BEOGRAD – BLED – KRANJ                                                                                                                                                                                                             

Sastanak grupe u 05.15 h radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na  glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici  „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 06.00 časova. Vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak na Bled. Slobodno vreme  za individualnu šetnju pored jezera i uživanje u nestvarnoj prirodi, a sve uz  kafu i njihov glavni specijalitet »blejsku kremšnitu«. Nastavak  vožnje do Kranja i smeštaj u hotel u poslepodnevnim   satima. NOĆENJE.    

2.DAN (10.11. nedelja):KRANJ/Fakultativno LJUBLJANA / KRANJ          

DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet Ljubljna .  Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada : Prešernov trg,Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet… nakon razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodica  povratak u Kranj. NOĆENJE.

3.DAN (11.11. ponedeljak ):KRANJ/Fakultativno KLAGENFURT -KRANJ /- BEOGRAD  

DORUČAK. Odjava iz  hotela. Slobodan vreme  za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Austrije i posetu Klagenfurtu- grad čija renesansna arhitektura, trgovi,  fontane vas neće ostaviti ravnodušnim.  Povratak u Kranj po ostatak grupe .  Polazak za Srbiju oko 16.00h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa

 

 

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U €  PO OSOBI

 

POLAZAK Hotel CREINA 4*
09. novembar   PROMO*  99 € 119 €
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU JE 40 EUR-A.

*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!!!

 

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA

Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Organizatora, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Organizatora, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 3  mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; ili  59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u hotelu Creina 4* u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja,troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor,  individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu  od 280. 35  din  sa osiguranom sumom do 30.000 EUR – Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji),  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, N ovi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.).  Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno.Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE  +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora  (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: izlet do Klagenfurta 15 €, Ljubljana  –10 €.   izlet obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča.Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta može ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom .

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 40 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT.Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju  popust od 10 %na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator ne može imati uticaja.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi  molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU. . Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.

 

Napomena za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

OPIS HOTELA: Hotel Creina 4* Kranj  www.hotelcreina.si Hotel se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa  TWC, TV-om, fenom i mini barom (uz doplatu). Gostima hotela na raspolaganju restoran i bar. Od Ljubljane je udaljen oko 25km i od  Bleda 29 km. Doručak je tzv. “ švedski sto “– samoposluživanje.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizator, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Triglav  osiguranje.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

No Comments

Reply

Skip to toolbar